دوباره مست و سرخوش از می مردافکن عشقم

ندارم باکی از مردن که من روئین تن عشقم

تو آسمون عشقم دوباره دوباره اومده یک ستاره ستاره*

دلم چه بی قرارهدلم چه بی قراره*

تو این هوای بی کسی پیدا شده همنفسی*

خوبه که در این لحظه ها به داد این دل برسی*

گلای سرخ آرزو روئیده در مسیر عشق*

«دانلود آهنگ دلم چه بی قراره از حبیب (تو این هوای بی کسی)»

پر شده لحظه های من از عطر دلپذیر عشق*

تو این هوای بی کسی پیدا شده همنفسی

خوبه که در این لحظه ها به داد این دل برسی*

گلای سرخ آرزو روئیده در مسیر عشق*

پر شده لحظه های من از عطر دلپذیر عشق*